information

170212 Iwaki Fukushima,Japan

2017-09-21
アートスペース もりたか屋
170212A.jpg170212B.jpg170212C.jpg170212D.jpg170212E.jpg170212F.jpg170212G.jpg170212H.jpg170212I.jpg170212J.jpg170212K.jpg170212L.jpg170212M.jpg170212N.jpg170212O.jpg170212P.jpgPhoto by Osami Yabuta